West Kazakhstan/Западный Казахстан

Gulzada Nietkalieva
Ilsuyar Kazakova
Zhagpar Yegizbayev
Ziyash Teleuova
Gulmira Jumagaliyeva
Nazken Kelzhanova
Elmira Zhumabayeva