Токен Альжантеги/Token Alzhantegy

Страна: Казахстан
Сфера деятельности: писатель
Токен Альжантеги, писатель, член союза Писателей Казахстана, лауреат литературной премий им. Т. Айбергенова, победитель республиканских и Международных конкурсов. Автор четырех романов, более двадцати повестей и пятидесяти рассказов, нескольких пьес и песен.

Country: Kazakhstan
Field of activity: Writer
Token Alzhantegy is a writer, a member of the Writers’ Union of Kazakhstan, winner of the literary prize named T. Aybergenova, winner of national and international competitions. He is the author of four novels, more than twenty novels and fifty short stories, several pieces and songs.
Төкен Әлжантегі, жазушы, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, Т. Айбергенов атындағы әдеби сыйлықтың иегері, республикалық және Халықаралық бәйгелердің жеңімпазы. Төрт роман, жиырма повесть пен елуден астам әңгімелердің, бірнеше пьесалар мен әндердің авторы.